Podmienky ochrany osobných údajov

Základné ustanovenia

 • Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je NEWDAWN s.r.o., Hviezdoslavov 897, 930 41 Hviezdoslavov, Slovenská republika, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.  50216/T, prevádzkovateľ internetového obchodu NajlacnejsieKolobezky.SK (ďalej len: „Správca“).
 • Kontaktné údaje Správcu sú:

NEWDAWN s.r.o.
Hviezdoslavov 897, 930 41
Hviezdoslavov, Slovenská republika

Telefón: +421 949 105 952
Email:    predaj@najlacnejsiekolobezky.sk

 • Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, predovšetkým odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden, či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 • Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 • Správca spracováva osobné údaje, ktoré mu Kupujúci poskytol alebo osobné údaje, ktoré Správca získal na základe plnenia objednávky od Kupujúceho.
 • Správca spracováva identifikačné a kontaktné údaje kupujúceho a údaje nevyhnutné pre plnenie kúpnej zmluvy a to v rozsahu:
  1. identifikačné údaje, ktorými sa rozumie najmä meno a priezvisko, užívateľské meno a heslo, IČO a DIČ, ak ste podnikateľ;
  2. kontaktné údaje, nimi sa rozumejú osobné údaje, ktoré nám umožňujú kontakt s vami, najmä e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa pre doručenie, fakturačná adresa;
  3. vaše nastavenia, ktorými sa rozumejú údaje vo vašom účte, najmä uložené adresy a profily, nastavenie reklamných emailov, členstvo vo vernostných programoch, nákupné zoznamy, sledované produkty, vaše hodnotenie produktov a služieb a vyplnené dotazníky;
  4. údaje o vašich objednávkach, ktorými sú najmä údaje o tovare a službách, ktoré ste si objednali, spôsobe doručenia a platby vrátane čísla platobného účtu a údaje o reklamáciách;
  5. údaje o vašom správaní na webe, najmä tovary a služby, ktoré si zobrazujete, odkazy, na ktoré klikáte, spôsob pohybu po našom webe a tiež údaje o zariadení, z ktorého si náš web prehliadate, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre ako operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzia a tiež údaje získané zo súborov „cookie“ a podobných technológií pre identifikáciu zariadení.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 • Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Kupujúcim a Správcom:
  • podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, oprávnený záujem Správcu na poskytovanie priameho marketingu (predovšetkým pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov (reklamných emailov)) ,
  • podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, súhlas Kupujúceho so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (predovšetkým pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov (reklamných emailov)),
  • podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 • Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie objednávky Kupujúceho a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Kupujúcim a Správcom.
  Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt).
 • Poskytnutie osobných údajov je nutná požiadavka pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť či ju zo strany správcu plniť, zasielanie obchodných oznámení a vykonávanie ďalších marketingových aktivít.
 • Zo strany Správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

Doba uchovávania údajov

 • Správca uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Kupujúcim a Správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 • Ak si vytvoríte účet na webe www.najlacnejsiekolobezky.sk, Správca spracováva vaše identifikačné a kontaktné údaje, vaše nastavenia a údaje o vašich objednávkach (pokiaľ u Správcu neskôr nakúpite), na základe plnenia zmluvy s vami (bez Vášho súhlasu), aby Správca mohla viesť váš užívateľský účet. Zmluva, o ktorú sa spracovanie opiera, vzniká vytvorením Vášho účtu. Pre tento účel osobné údaje existujú a sú Správcom používané po dobu existencie Vášho účtu, ktorý môžete kedykoľvek vymazať.

Príjemca osobných údajov

 • Príjemcovia osobných údajov sú osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru, služieb a realizácii platieb na základe zmluvy, zabezpečujúce služby prevádzkovania internetového obchodu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním internetového obchodu, zabezpečujúce marketingové služby.
 • Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

Vaše práva

 • Za podmienok stanovených v GDPR má Kupujúci:
  • právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
  • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzení spracovania podľa čl. 18 GDPR,
  • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
  • právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
   právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,
  • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email Správcu,
  • právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade podozrenia, že bolo porušené právo Kupujúceho na ochranu osobných údajov.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 • Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 • Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v papierovej podobe.
 • Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

Záverečné ustanovenia

 • Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formuláru Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.
 • Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Aktulizovanú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 09.02.2022.