Všeobecné Obchodné podmienky (ďalej len „VOP“)

Stanovujúce všeobecné obchodné podmienky medzi Prevádzkovateľom (predávajúcim) a Objednávateľom (Kupujúcim).

 1. Prevádzkovateľom internetového obchodu (e-shopu) NajlacnejsieKolobezky.SK je firma NEWDAWN s.r.o., Hviezdoslavov 897, 930 41 Hviezdoslavov, Slovenská republika, IČO: 54110556, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.  50216/T
 2. Objednávateľom (Kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá odošle formulár s objednávkou tovaru – produktu alebo produktov.
 3. Pri objednávaní ako fyzická osoba – treba uviesť meno, priezvisko, adresu kam má byť doručený tovar, telefónne číslo a e-mail. Ak nakupujete ako právnická osoba je potrebné v objednávke uviesť obchodné meno, IČO, DIČ/IČ DPH a fakturačnú adresu ak je odlišná od adresy doručenia.
 4. K akceptácií objednávky tovaru zo strany Prevádzkovateľa a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe potvrdenia tejto správne a úplne vyplnenej objednávky elektronickou formou zo strany Prevádzkovateľa. Po odoslaní objednávky na Vami zadaný e-mail bude poslané potvrdenie o prijatí objednávky a neskoršie aj ďalšie informácie o stave Vašej objednávky (napríklad: objednávka bola spracovaná, tovar bol odoslaný a podobne).
 5. Miestom naplnenia kúpnej zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania Objednávateľa uvedené v elektronickom formulári s objednávkou. Tovar bude dodaný Prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (zmluvný prepravca, zmluvný parter, Slovenská pošta) alebo Prevádzkovateľ dodá tovar na základe dohody s Objednávateľom a tovar bude pripravený u Prevádzkovateľa na odovzdanie. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním Objednávateľovi alebo odovzdaním tovaru na prepravu zmluvnému prepravcovi. Vlastnícke právo na tovar prechádza na Objednávateľa dodaním tovaru pod odkladacou podmienkou zaplatenia kúpnej sumy uvedenej v objednávke v plnej výške. Do doby prechodu vlastníckych práv z Prevádzkovateľa na Objednávateľa, má Objednávateľ všetky povinnosti uschovávateľa vecí a je povinný výrobky na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolnosti identifikovateľné ako tovar Prevádzkovateľa.
 6. Prevádzkovateľ dodá tovar Objednávateľovi v čo najkratšej dobe po prijatí elektronického formuláru s objednávkou v dodacích lehotách uvedených na internetovej stránke Prevádzkovateľa. Objednávateľ berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok (dodacie lehoty) majú len orientačný charakter. Objednávateľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak bolo uvedené že tovar je na objednávku alebo si to vyžadujú iné okolnosti. V prípade, že Prevádzkovateľ nie je schopný dodať Objednávateľovi všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí o tejto situácií v čo najkratšom čase Objednávateľa a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie náhradného tovaru.
 7. V prípade, ak tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva Objednávateľ Prevádzkovateľovi právo poskytnúť zmluvnému prepravcovi potrebné osobné údaje za účelom doručenia tovaru (meno / obchodné meno, adresu, telefón).
 8. Pri preberaní tovaru Objednávateľ obdrží doklad o prevzatí tovaru. Doklad s vyčíslením kúpnej ceny dostane Objednávateľ s tovarom alebo e-mailom.
 9. V prípade, ak Objednávateľ neprevezme tovar mimo situácie poškodenia tovaru pri doručení (zásielka sa vráti ako nedoručená bez zavinenia Prevádzkovateľa, napr. ak zmluvný prepravca adresáta nenašiel, nevyrozumel o uložení zásielky, Objednávateľ zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal a pod.), Prevádzkovateľ môže požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinností, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zmluvná pokuta je v takomto prípade stanovená minimálne vo výške zaplateného poštovného (skutočných nákladov Prevádzkovateľa na doručenie zásielky) a maximálne vo výške 50% z celkovej ceny objednávky. Objednávateľovi, ktorý neprevzal objednávku bude zaslaná spáva e-mailom alebo bude kontaktovaný telefonicky so žiadosťou o informáciu, čo ďalej robiť s jeho objednávkou. Na odpoveď na výzvu zaslanú e-mailom bude mať Objednávateľ termín 7 dní odo dňa odoslania správy zaslať odpoveď. Ak Objednávateľ požiada o opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky, Prevádzkovateľ doúčtuje k celkovej cene zásielky druhý manipulačný poplatok a poštovné podľa platného cenníka. Pokiaľ Objednávateľ na výzvu Prevádzkovateľa v určenom termíne neodpovie, objednávka bude zo strany Prevádzkovateľa stornovaná. V prípade, ak Objednávateľ tovar neprevezme a zásielka sa vráti ako nedoručená bez zavinenia Prevádzkovateľa, napr. ak zmluvný prepravca adresáta nenašiel, Objednávateľ zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal alebo odmietol prevziať, opätovné odoslanie tvaru je možné vykonať iba v prípade úhrady kúpnej ceny tovaru vopred.
 10. Objednávateľ ako súkromná osoba má v súlade so zákonom (ust. § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku) právo a možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu (Platí iba pri nákupe online cez e-shop). V takom prípade Objednávateľ kontaktuje Prevádzkovateľa a zašle mu písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu či presnej adresy pre finančné vysporiadanie. Zakúpený tovar, podľa možností v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie a dodaného príslušenstva), Objednávateľ zašle na vlastné náklady spolu s originálom dokladu o kúpe späť na adresu Prevádzkovateľa (nie formou dobierky). Právo na odstúpenie od zmluvy nemá Objednávateľ, ak bol tovar zakúpený, prevzatý a overený osobne u Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ sa zaväzuje vrátiť Objednávateľovi cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, nie však skôr, než dôjde k doručeniu vráteného tovaru na predajňu alebo späť na naše reklamačné oddelenie, resp. servisu. Náklady na vrátenie zásielky znáša Objednávateľ v plnej výške.
  Na tento účel môže Objednávateľ použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

  Objednávateľ berie na vedomie, že v prípade predaja tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Objednávateľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Objednávateľa, nemôže odstúpiť od zmluvy. 

  V prípade, ak je vrátený tovar poškodený, použitý, opotrebovaný alebo neúplný, Prevádzkovateľ môže vrátiť Objednávateľovi kúpnu cenu zníženú o hodnotu poškodenia, či opotrebenia predmetného tovaru v súlade s príslušnými ustanoveniami § 457 Občianskeho zákonníka. Náklady na vrátenie zásielky znáša Objednávateľ v plnej výške.

  Poznámka: Aby ste pri vrátení tovaru dostali späť celú sumu zaplatenej kúpnej ceny, musí byť vrátený tovar podle možností úplný a kompletný, teda vrátane všetkého príslušenstva, ktoré bolo súčasťou predajného balenia. V prípade, že Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy a doručí Predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je použitý, poškodený a/alebo neúplný je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady v súlade s ust. § 457 a § 458 Občianskeho zákonníka SR, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu, nakoľko v zmysle § 10 ods. 4 zák. č. 102/2014 Z.z. spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 11. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien. Cena je platná taká, aká je uvedená v e-mailom potvrdzujúcom prijatie objednávky. Súčasťou ceny nie sú dopravné náklady a ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Zvýhodnené (akciové) ceny tovaru sú zreteľne označené (ako napr. „akcia“ alebo „výpredaj“). Platnosť zvýhodnených cien trvá počas doby trvania uvedenej pri zvýhodnenej cene.
 12. Ceny poštovného sú platné na území Slovenskej republiky. V prípade, ak sa Objednávateľ momentálne nachádza alebo žije v zahraničí, Prevádzkovateľ dohodne platobné a dodacie podmienky s Objednávateľom individuálne telefonicky alebo e-mailom. V prípade rozdelenia jednej objednávky na viac zásielok na základe žiadosť Objednávateľa môže byť poštovné účtované za každú zásielku osobitne.
 13. Záručné podmienky sú uvedené v Reklamačnom poriadku.
 14. Prevádzkovateľ nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom alebo uvedením nesprávnej adresy Objednávateľa. Objednávateľ je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od doručovateľa a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, Objednávateľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať Prevádzkovateľa. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou doručovateľa alebo poškodenia tovaru zavinené doručovateľom je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u doručovateľa. Reklamácia mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil Objednávateľ doručovateľovi, nebudú Prevádzkovateľom uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude Objednávateľovi poskytnuté. 
 15. Všetky prijaté elektronické objednávky tovaru sú považované za návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy a nie sú považované za záväzné. Objednávateľ má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky pokiaľ sa nejedná o tovar objednaný na objednávku. Prevádzkovateľ má právo zrušiť objednávku v prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci, z dôvodu ukončenia výroby, z dôvodu jeho vypredania alebo z dôvodu nemožnosti dodania v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, vo všetkých týchto prípadoch Prevádzkovateľ o tom informuje Objednávateľa. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhradu kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené Objednávateľovi v lehote 14 kalendárnych dní rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe tovaru, pokiaľ Objednávateľ nepožiada inak.
 16. Osobné údaje Objednávateľa spracúvame v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobným údajov. Objednávateľ súhlasí aby Prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie, a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti Prevádzkovateľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Objednávateľ udeľuje Prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou (e-mailom, listovou zásielkou) alebo telefonicky, na základe čoho Prevádzkovateľ jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný Objednávateľ uskutočniť priamo on-line režime na web stránke internetového obchodu pri prihlásení.
 17. Objednávateľ po odoslaní objednávky, alebo registrácií môže obdržať správy o ponukách tovaru, akciách a novinkách predávajúceho. Objednávateľ môže zasielanie kedykoľvek odvolať cez odkaz, ktorý sa nachádza v e-mailoch, ktoré mu budú doručované.
 18. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobné predpisy, najmä zákon č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa.
 19. Objednávateľ a Prevádzkovateľ sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Elektronická forma komunikácie nie je akceptovateľná v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy.
 20. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
 21. Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia týchto VOP, nezodpovedá Prevádzkovateľ Objednávateľovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia kúpnej zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto VOP ako neplatné alebo nevynútiteľné a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení VOP a zvyšné časti príslušného ustanovenia VOP tým zostávajú nedotknuté.
 22. VOP platia v znení uvedenom na internetovej stránke Prevádzkovateľa v deň odoslania elektronického formulára s objednávkou s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

Upozornenie:

Prevádzkovateľ internetového obchodu NajlacnejsiKolobezky.SK si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splanená umiestnením na internetovej stránke obchodu.

Fakturačné údaje Prevádzkovateľa aj Predávajúceho:

NEWDAWN s.r.o.
Hviezdoslavov 897
930 41 Hviezdoslavov

IČO: 54110556
Spoločnosť nie je platcom DPH.

Bankové spojenie: Tatra banka
IBAN: SK68 1100 0000 0029 4111 7365
SWIFT: TATRSKBX

Telefón: +421 949 105 952
Email:    predaj@najlacnejsiekolobezky.sk

Oddelenie na podporu predaja: 

Email: predaj@najlacnejsiekolobezky.sk
Telefón: +421 949 105 952

Zákaznícka linka pre podporu predaja je zameraná na:

 • technické informácie pre daný tovar pred nákupom v našom e-shope,
 • pre podporu správneho postupu pri vložení, zmeny alebo zrušenia objednávky,
 • riešenie problémov pri nákupu, prepravy a dodania u nás zakúpeného tovaru,
 • riešenie platby, fakturácie u nás zakúpeného tovaru.

Reklamačné podmienky

Reklamačný poriadok vydaný spoločnosťou NEWDAWN s.r.o., Hviezdoslavov 897, 930 41 Hviezdoslavov, Slovenská republika, IČO: 54110556, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.  50216/T (ďalej len „Predávajúci“) zabezpečuje podmienky zodpovednosti za vady predaného tovaru a služieb (ďalej len „reklamácia“) a ich uplatnenie si Kupujúcim v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka.

Reklamačné oddelenie: 
Email: reklamacia@najlacnejsiekolobezky.sk

Dostupnosť operátora pre riešenie reklamácií: 09:00 – 17:00 hodín.
Zákaznícka linka je zameraná na riešenie reklamácií súvisiace:

 • poškodeným, nefunkčným alebo neodpovedajúcim tovarom z objednávky,
 • riešením opravy nefunkčného alebo pokazeného tovaru v rámci záručnej doby,
 • riešením opravy a dostupnosti náhradných dielov v pozáručnom období.

V prípade požiadaviek nesúvisiacich s reklamáciou u nás zakúpeného tovaru, prosím obráťte sa na Vašu predajcu tovaru.

 1. Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok je dokument, ktorý upravuje právne vzťahy medzi Prevádzkovateľom/predávajúcim a Objednávateľom/Kupujúcim pri vybavovaní reklamácií týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných Prevádzkovateľom a je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho.

Kupujúci, ktorým môže byť podnikateľ (právnická osoba) alebo spotrebiteľ (fyzická osoba), je povinný oboznámiť sa s Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru.

Ako doklad o záruke (záručný list) vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (ďalej len záručný list) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky.

Ostatné právne vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzatvorenými medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, a to v tomto poradí.

 1. Záručná doba a záručné podmienky

Záručná doba pri nových výrobkoch je zákonom stanovený doba 24 mesiacov a vzťahuje sa na kúpnu zmluvu uzatvorenú Kupujúcim – spotrebiteľom. Záruka začína plynúť od prevzatia Kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný kontrolovať si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí Kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je Kupujúci povinný bezprostredne o tom upovedomiť predávajúceho telefonicky na telefónnom čísle +421 949 105 952, alebo e-mailom reklamacia@ najlacnejsiekolobezky.sk.

Predávajúci nezodpovedá za:
 • oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľskou službou,
 • oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne uvedenou adresou Kupujúceho / prijímateľa,
 • poškodenie zavinené doručovateľskou službou.
Predávajúci nezodpovedá za vady na tovare:
 • ak ide o vadu, ktorú Kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú neoznámil predávajúcemu,
 • ak Kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,
 • ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené Kupujúcim,
 • spôsobené používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa,
 • ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • ak vada tovaru vznikla nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácií alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
 • ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, elektrinou, alebo iným zásahom vyššej moci,
 • ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

Záruka sa nevzťahuje ani na bežné opotrebenie výrobku jeho používaním.

Štandardná dvoj ročná záruka sa nevzťahuje na časti kolobežky ktoré sa prirodzene opotrebúvajú napríklad brzdy. Na batériu sa nevzťahuje záruka ale výrobca určuje životnosť batérie toto je zvyčajne 6-12 mesiacov .

Pri výrobkoch, ktoré na svoje fungovanie využívajú akumulátor, resp. rôzne druhy batérií, sa bežné opotrebovanie akumulátora či batérie, nepovažuje za vadu tovaru, nakoľko sa jedná o výrobky, ktoré bežným používaním prirodzene postupne strácajú svoju životnosť. Z uvedeného dôvodu, pokles kapacity batérií nemôže byť predmetom reklamácie, nakoľko sa jedná o štandardnú vlastnosť batérie.

 1. Postup reklamácie tovaru

V zmysle tohto reklamačného poriadku môže oprávnená osoba uplatniť reklamáciu vyplnením reklamačného formuláru dostupného na našej stránke.
Po prijatí vyplneného reklamačného formuláru bude Kupujúci informovaný e-mailom o prijatí reklamácie do 24 hodín a o začatí reklamačného konania.
Lehota vybavenia reklamácie je 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
Uplatnením reklamácie sa rozumie deň uplatnenia reklamácie Objednávateľom. Za deň uplatnenia reklamácia sa považuje deň doručenia reklamačného formulára na elektronickú adresu reklamacia@najlacnejsiekolobezky.sk.

Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 • doručenie vyplneného reklamačného formuláru,
 • konkrétny popis vady a priloženie fotodokumentácie,
 • kópia dokladu o nákupe,
 • doručenie reklamovaného tovaru (po výzve).
 1. Doručenie reklamovaného tovaru

Kupujúci doručí tovar predávajúcemu v takom balení, aby nedošlo k jeho poškodeniu pri preprave. Kupujúci doručí tovar predávajúcemu až po predchádzajúcom odsúhlasení predávajúcim telefonicky, alebo elektronickou poštou.

Tovar určený na reklamáciu je Kupujúci povinný doručiť na adresu:

Servis – NajlacnejsieKolobezky.SK
Komenského 4
Štúrovo 943 01

Tovar zaslaný k reklamácií odporúčame poslať ako doporučenú a poistenú zásielku, nakoľko nemôžeme ručiť za jeho prípadnú stratu, či poškodenie na ceste k nám.

Tovar musí byť zabalený v pevnom obale ( kartónový obal ), inak nebude prevzatý a bude vrátený kuriérom. Nezodpovedáme za žiadne škody spôsobené prepravou v dôsledku nedostatočného balenia.

Tovar zaslaný na dobierku nebude predávajúcim prevzatý. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať spolu s vyplneným reklamačným formulárom a faktúrou, prípadne jej kópiou. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od Kupujúceho k predávajúcemu hradí Kupujúci. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zákazník právo na odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nadradí dodávateľ zákazníkovi vadný výrobok novým výrobkom, alebo ak si zákazník bude želať výrobkom iného typu, pričom zákazník si nebude želať podobný výrobok, vráti sa zákazníkovi plná cena, ktorú za tovar zaplatil vrátane poštovného a balného najneskôr do 15 dní od vzniku nároku.

V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový tovar, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. 

O výsledku posúdenia reklamácie bude Kupujúci informovaný neodkladne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie.

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť 1.6.2022.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na predaj@najlacnejsiekolobezky.sk ), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, www.soi.sk alebo iná osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk ); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.html .

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Chceme Vám dať na vedomie, že vždy sa budeme úprimne snažiť akýkoľvek vzniknutý problém vyriešiť len k vašej maximálnej spokojnosti. V prípade problémov s konaním našich pracovníkov, kľudne zavolajte do spoločnosti na tel. č. +421 949 105 952.

Upozornenie:

Prevádzkovateľ internetového obchodu NajlacnejsieKolobezky.SK si vyhradzuje právo na zmenu reklamačných podmienok bez predošlého upozornenia.