ŠTATÚT SÚŤAŽE

Súťaž s www.najlacnejsiekolobezky.sk

(ďalej len „Štatút“)
Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov

 1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: BRIGHTTOPZ s.r.o.
Sídlo: Hviezdoslavov 897, 930 41 Hviezdoslavov, Slovenská republika
IČO: 54585741
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.  51622/T

 1. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v presne definovanom období od-do:
– od 13.11.2023 00:00:00 hodín,
– do 17.12.2022 23:59:59 hodín.
Vo výše uvedenom období je možné sa prihlásiť do súťaže.

 1. Termín výberu víťazov súťaže

Výber víťaza súťaže sa uskutoční prvý pracovný deň po ukončení súťaže:
– výber víťaza bude realizovaný dňa 18.12.2023

 1. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť každá fyzická osoba, s vlastným profilom na sociálnej sieti Facebook, ktorá dovŕšila vek 12 rokov.
Ak sa do súťaže zapojí osoba mladšia ako 18 rokov, za vyžrebovaného víťaza prevezme výhru jeho zákonný zástupca.
Súťaže sa nemôže zúčastniť zamestnanec spoločnosti BRIGHTTOPZ s.r.o.

 1. Podmienky účasti v súťaži:

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže vykonal všetky nasledujúce aktivity na sociálnej sieti Facebook. Účastník vstupuje do súťaže:

  • označením FB profilu www.facebook.com/najlacnejsiekolobezky pomocou tlačidla „Like“ („Páči sa mi“),
  • označením súťažného príspevku pomocou tlačidla „Like“ („Páči sa mi“),
  • zdieľaním súťažného príspevku na FB,
  • označením(aktívne) 2 priateľov v komentári na súťažný príspevok.

Každý účastník sa môže zúčastniť súťaže iba raz. Prípadné duplicity budú odstránené pri automatizovaného výberu automatom.

 1. Výhra

Výhrou v súťaži je nasledovný exteriérový športový predmet:
– Tuya Pro 2, v odporúčanej maloobchodnej cene 249.00 EUR. 

 1. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude vyžrebovaná jedna osoba spomedzi platne prihlásených účastníkov spôsobom automatizovaného náhodného výberu.

Po náhodnom výberu danej osoby bude manuálne skontrolované plnenie súťažných podmienok podľa bodu č. 4 tohto štatútu.

Po potvrdení plnenia všetkých podmienok bude vybraná osoba vyhlásená za víťazom súťaže. V prípade nepotvrdení plnenia súťažných podmienok podľa bodu č. 4 tohto štatútu u vybranej osoby, bude spôsobom automatizovaného náhodného výberu vyžrebovaná nová osoba.

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na Facebookovému profilu NAJLACNEJSIEKOLOBEZKY.SK do 2 pracovných dní od výberu víťaza. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

 1. Spôsob odovzdania výhry

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.

 1. Ochrana osobných údajov

Účastník súťaže zdieľaním, uvedením lájku (like) alebo komentára pod konkrétny súťažný príspevok vyjadruje svoj súhlas s tým, aby vyhlasovateľ súťaže v zmysle zákona č. 122/2013 Z.Z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon“) spracúval jeho osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko uvedené na Facebooku, za účelom organizácie a vyhodnotenia súťaže. Účastník súťaže berie na vedomie, že bez jeho súhlasu so spracovaním osobných údajov vo vyššie uvedenom rozsahu vyhlasovateľ súťaže nie je schopný zaradiť účastníka do súťaže, a tým na jeho komentár nebude prihliadať. Účasťou v súťaži účastník súťaže zároveň vyhlasuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie v rozsahu ustanovenia 15 ods. 1 zákona, a že poskytované údaje sú správne a aktuálne.

Účastník súťaže má práva podľa ustanovenia 28 a  §29 zákona, t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že vyhlasovateľ súťaže je oprávnený s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať a používať osobné údaje v súlade s právnym poriadkom SR.

 1. Záverečné ustanovenia

Organizátor si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny Pravidiel súťaže počas jej trvania, vrátane zmeny doby jej trvania, jej predčasného ukončenia alebo zrušenia a pod., a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady, pričom sa túto prípadnú zmenu zaväzuje zverejniť na Facebook profile organizátora „najlacnejsiekolobezky.sk“, pričom organizátor nie je v týchto prípadoch povinný poskytnúť žiadne odškodnenie, náhradu škody a pod. Organizátor si tiež vyhradzuje právo nahradiť výhru inou výhrou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty. Výhry nie je možné zameniť za hotovosť, ani požadovať vydanie inej výhry, než je určená organizátorom.

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

Vo Hviezdoslavove, dňa 12.11.2023